UAV – METODY BEZPILOTNÍHO SNÍMKOVÁNÍ

Pozemní šetření je časově náročné a velmi nákladné a je proto složité zabezpečit jeho pravidelná opakování. Metody dálkového průzkumu se proto jeví jako velmi perspektivní pro detekci invazních rostlin. Díky flexibilitě snímkování a nízkým nákladům vidíme velký potenciál pro využití bezpilotních prostředků (UAV). V rámci projektu vyvíjí tým Leteckého ústavu VUT v Brně bezpilotní systém optimalizovaný pro detekci invazních druhů.
Vzhledem k rozloze zájmových lokalit, potřebnému rozlišení a operativnosti využití byla zvolena bezpilotní platforma s pevnou nosnou plochou. V počátečních fázích projektu bylo využíváno stávajícího bezpilotního systému VUT 720. Jedná se o bezpilotní systém, jehož vzdušná část využívá platformu typu elektricky motorizovaný kluzák s rozpětím 2,6 m. V průběhu roku 2015 byly prováděny testovací lety na inovované platformě s označením VUT 712, schopné nést VIS i NIR kameru současně a pořizovat synchronizovaný záznam. Bude taktéž testováno stabilizované uložení snímacích kamer v rámci zlepšení parametrů získávaných snímků.V roce 2016 jsme testovali další generaci letounu. Pod názvem VUT713 se skrývá inovovaný systém s novou VIS a NIR kamerou schopný synchronního snímání. Systém je navíc osazen GNSS přijímačem pro přesnější geotagování snímků. Nadále probíhá testování na zájmových lokalitách, jehož výsledky průběžně zapracováváme do připravované metodiky.

Finální parametry optimalizovaného bezpilotního prostředku byly stanoveny na základě provozních zkušeností ze snímání zájmových lokalit a z vyhodnocení těchto dat.

DPZ (DÁLKOVÝ PRŮZKUM) A OBIA (OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS)

Pro stanovení optimální metodiky detekce invazních druhů byly testovány různé způsoby klasifikace, a to pixelově orientovaný model (založený na spektrálních charakteristikách), objektově orientovaný model (založený na analýze spektrálních, texturálních, tvarových, kontextuálních a temporálních příznaků) a kombinace obou pro špatně detekovatelné druhy. Pro zkoumání možností detekce byly využity další datové zdroje, jako jsou komerčně dostupné multispektrální družicové (Pleiades, World-View, Sentinel 2) a letecké snímky. Data z různých zdrojů a data multitemporální budou kombinována. V procesu klasifikace byly 2využity i kontextuální informace o preferencích, ekologických nárocích a invazním chování druhů.Trava

GEOPORTÁL

    • Základní primární funkčností geoportálu je interaktivní vizualizace výskytů invazních druhů v podobě mapové aplikace s tematickým obsahem, podpořené zdroji dat DPZ (UAV data, družicová data apod.).
    • Geoportál nabízí prostředí pro evidenci výskytů s případnou možností zapojení širší veřejnosti pro podporu mapování v podobě záznamu výskytu definovaných invazních druhů. Datová základna pak může sloužit jako zdroj pro další analytické potřeby.
    • Navržená struktura dále umožňuje nadstavbové funkce a rozšířené možnosti vizualizace výsledků, základní prostorové dotazy a analýzu geografických vztahů a závislostí výskytu invazních druhů v zájmové oblasti nebo srovnání analytických jednotek.
    • geoportál je dostupný na adrese:   invaznidruhy.gisat.cz